Kviečiame į mokymus „Bendradarbiavimo su žiniasklaida vaidmuo mažinant neapykantos kalbą“Invitation to the training – Cooperation with the Media to reduce Hate Speech

 

\"31659_127905570560816_6756100_n\"

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame į mokymus „Bendradarbiavimo su žiniasklaida vaidmuo mažinant neapykantos kalbą“

 

Žiniasklaidoje pastebite neapykantą kurstančią, tikrovės neatitinkančią ar tiesiog neetišką  informaciją apie jūsų atstovaujamą kultūrinę grupę ar tautinę bendruomenę?Norite prisidėti prie pokyčių, tačiau nepasitaikė progos? Mokymai – puiki galimybė  keisti susiklosčiusią padėtį ir veikti kartu su profesionalais: iš vidaus pažinti žurnalistikos veiklos principus,  įgyti bendradarbiavimo su žiniasklaida įgūdžių, ir pasiruošti veiksmui: efektyviam ir mitus griaunančiam savo atstovaujamos grupės reprezentavimui po mokymų. Išrinktus į mokymus ir programoje dalyvavusius asmenis palaikys projekto „Žmogaus teisių adresas – žurnalistika“ ekspertai:

 

Nadeem Ahmad (Jungtinė Karalystė) – Žmogaus teisių bei bendruomenių vystymosi ekspertas Nadeem Ahmad turintis daugiametę darbo su multikultūrinėmis grupėmis bei bendruomenėmis patirtį. Mokymų metu Nadeem pristatys efektyviausias bendravimo bei konfliktų sprendimo strategijas, konsultuos bendruomenių vystymosi bei valdymo klausimais bei dalinsis gerosiomis praktikomis.

Žydrė Dargužytė (Lietuva) – Žurnalistė, daugybės socialinių projektų autorė pristatys žurnalistikos darbo principus, dalinsis patirtimi komunikacijos ir viešųjų ryšių srityje. Taip pat ekspertė dalinsis viešo kalbėjimo, krizių valdymo technikomis. 

Rūta Budinavičiūtė (Lietuva) – turinti ilgametę patirtį savęs atstovavimo bei savipagalbos srityse, Rūta kalbės apie grupės pristatymo, savęs atstovavimo svarbą ir reikšmę, dalinsis technikomis bei pavyzdžiais iš asmeninės bei profesinės patirties.

 

Kodėl?

Paskutiniais metais viso pasaulio žiniasklaidoje galime pastebėti neapykantą kurstančios kalbos tendencijas. Tačiau neapykantos kalba nelieka tik viešojoje erdvėje, ji daro didžiulę įtaką kasdieniniam kai kurių socialinių grupių gyvenimui. Tautinis priešiškumas, rasinė diskriminacija, socialinė atskirtis, tai tik keletas pavyzdžių, kaip žiniasklaida keičia visuomenę.

Šiuose mokymuose dalyviai išmoks lengvai atskirti neapykantą kurstančią kalbą ir efektyviai bei teisingai į ją reaguoti. Mokymų metu bus pristatyti komunikacijos darbo principai, kuriuos supratus bus lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su žiniasklaida. Taip pat daug dėmesio bus skiriama ir bendruomenių iniciatyvoms bei įgalinimui.

Kadangi mokymai yra dalis didelio tarptautinio projekto ,,Žmogaus teisių adresas – žurnalistika“, mokymų dalyvių patirtis čia nesibaigs. Mokymai suteiks galimybę prisidėti prie grupės viešojo įvaizdžio keitimo bei efektyvaus savo grupės atstovavimo. Po šių mokymų būsite pasirengę profesionaliai bendrauti su žiniasklaida pristatant savo grupei aktualias temas ar atsakant į klausimus, mokėsite efektyviai ir greitai reaguoti į neapykantos kalbą spaudoje bei socialiniuose tinkluose.

 

Kaip?

Mokymų metu dirbsite su profesionalų komanda, kuri ne tik suteiks naujų teorinių žinių, bet ir neformalaus ugdymo pagalba leis tiesiogiai įsitraukti ir jums – išbandyti įgytas teorines žinias per komandinius ir individualius praktinius užsiėmimus.

Šių mokymų metodika parengta taip, kad užtikrinti tiesioginį grupių įgalinimą bei bendradarbiavimo tęstinumą. Mokymų metu dalyviai taip pat mokysis ir vieni iš kitų. Grupės turinčios profesionalios komunikacijos patirties turės galimybę pasidalinti savo įgūdžiais bei duoti patarimus kitoms grupėms.

Į mokymus kviečiame, jei:

 • Priklausote tautinei ar religinei grupei;
 • Norite viešai atstovauti savo grupę;
 • Galite ir norite bendrauti su žurnalistais;
 • Laikotės žmogaus teisių vertybinių nuostatų;
 • Sutinkate, kad bendravimas, tai raktas į taikią aplinką;
 • Esate pasirengę priimti iššūkius ir juos įveikti;
 • Esate 25- 50 metų amžiaus;
 • Galite dalyvauti visas mokymų dienas.

 Mokymai vyks Rugsėjo 26d.-28d. Druskininkuose.

Jei susidomėjote – rašykite į kamile@zmogui.lt  iki rugsėjo 23d. Vietų skaičius ribotas.

 

Mokymai yra NSII įgyvendinamo projekto „Žmogaus teisių adresas – žurnalistika“ dalis. Projektas įgyvendinamas su 8 partneriais iš Jungtinės karalystės, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos. Vieni iš jų: Baltijos tiriamosios žurnalistikos centras „Re:Baltica“, Žiniasklaidos įvairovės institutas (Media Diversity Institute).

 

 

 

Invitation to the training – Cooperation with the Media to reduce Hate Speech

 \"31659_127905570560816_6756100_n\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have you noticed hateful , false or simply unethical representation of your  cultural group or ethnic community? Do you want to make a difference , but had no chance? The training is a great opportunity to change the situation and work together with the professionals : get inside knowledge of the principles of journalism , gain skills of collaboration with the media, and prepare yourself for direct action ; to break the stereotypes and myths about the group you represent  after the trainings. If you get selected to the training program you will work with and be supported by the professionals and the experts form the project  \”Address of Human Rights – Journalism ‘‘:

Nadeem Ahmad (UK) – Human rights and community development expert Nadeem Ahmad has years of experience  of work with intercultural communities. During the training Nadeem will present the most effective communication and conflict resolution strategies, effective coaching techniques, as well as present community development and management issues and share good practices.

 Žydrė Dargužytė (Lithuania) – journalist and author of many social projects, she will share her expertise in communication crisis management, public relations, journalistic work principles. As well, Žydre will share some of the techniques of public speaking.

Ruth Budinavičiūtė ( Lithuania ) – with many years of experience in self- representation and self-help areas, Ruth will talk about the importance and value of group presentation and self-representation, share techniques , and examples from personal and professional experience.

 

Why ?

In recent years we can easily observe trends of hate speech  in the mainstream media. However, the hate language does not remain only in the public domain, it makes a huge impact on the everyday life of social groups. National hostility, racial discrimination, social exclusion, are just few examples of how the media changes society.

The participants of these trainings will learn how to easily distinguish hate speech and effectively respond to it.  Training will introduce the communication principles of work that will be understood more easily communicate and interact with the media. Training will provide the participant with a substantial knowledge in communications work principles. Also, a lot of attention will be paid to community initiatives and empowerment.

The course is a part of a large international project  ,,Address of Human Rights – Journalism“. After this training you will be ready to professionally interact with the media,  present  relevant topics to your group or give interviews, etc. Moreover, you will learn to always respond to any hate speech on social media and press in effective and professional way.   

How ?

During the training, you will work with a professional team that will provide you with new knowledge, as well – involve you in a number of non-formal education exercises, that will help you test your theoretical knowledge in team and individual workshops.

The training methodology is designed to ensure a direct group empowerment and continuity of cooperation. During the training, participants will also learn from each other. Groups with a professional communication experience will have the opportunity to share their skills and give advice to other groups.

 

Criteria for selection:

 • Belonging to ethnic or religious group;
 • Willingness  to publicly represent their group;
 • Ability to talk to journalists;
 • Personal values based on Human Rights principles;
 • To agree that communication is the key to a peaceful environment;
 • To be ready to face the challenges and overcome them;
 • 25-50 years of age;
 • Participation during  all of the training days.

If you are interested, write to kamile@zmogui.lt and register till September 23d.