Europos solidarumo korpuso projektas

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas pasirašė Europos solidarumo korpuso projekto įgyvendinimo sutartį.

Projekto trukmė: 24 mėn., pradedant 2021-12-31 ir baigiant 2023-12-30.

Didžiausia dotacijos suma yra 37 860.00 EUR.

Projektas finansuojamas Europos komisijos lėšomis.

Žmogaus teisės, socialinės inovacijos ir etiška informacijos sklaida visuomenėje – tiesiogiai susiję klausimai, kurie
reikalauja apjungiančio kompetencijų ugdymo ir pasaulėjautos tiesiogiai integruojančios kiekvieną iš šių horizantaliųjų
sričių. Socialinės inovacijos prisideda nuo žmonių gebėjimo atpažinti nelygybę visuomenėje, kritinio vertinimo. Kita
vertus, didelę įtaką šioms kompetencijoms turi žiniasklaida ir socialinės medijos, kurios formuoja viešąjį diskursą bei
viešąją nuomonę jautriais klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis ir dažnu atveju visuomenėje kylančiomis
socialinėmis problemomis – pažeidžiamų grupių integracija, socialinė distancija pažeidžiamų grupių atžvilgiu. Jauni
žmonės šiame kontekste yra labai imlūs informacijai ir bendroms visuomenės ar greičiau grupių, kuriems jie priklauso,
nuostatoms, tačiau tuo pat metu atviresni ir imlesni invocijoms, kitokiems požiūriams, globalesni. Kūrybiški – supratę
problemą geba atrasti alternatyvius sprendimus, yra pakankamai drąsūs taikyti juos praktikoje. Dėl šios priežasties reikia
formuoti jų pasaulėjautą remiantis gerosiomis praktikomis ir įgalinant juos veikti, tiesiogiai susiduriant su socialinėmis
problemomis ir alternatyviais sprendimo būdais, pažeidžiamomis grupėmis bei jų atstovavimu, žiniasklaidos ydomis ir
etiškų informavimo įrankių stiprinimu.
Visos veiklos, kuriose savanoriai dalyvaus, vienaip ar kitaip yra susijusios su solidarios visuomenės kūrimu – jos skatina
pagarbą žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, yra grįstos tolerancijos, nediskriminavimo, etiškumo, teisingumo, lygybės
bei solidarumo principais. Taip pat jos suteikia galimybė dalyvaujantiems jauniems žmonėms prisidėti prie solidarios
visuomenės kūrimo. Projektas iš esmės remia Europos Solidarumo Korpuso pirminės paskirties įdėjas ir yra skirtas kurti
įtraukesnę visuomenę, remti pažeidžiamus žmones bei spręsti visuomenės problemas.
Kiekvienas savanoris dirbs su konkrečia Nacionalinio socialinės instituto programa, tačiau esant poreikiui ir remiantis
savanorių lūkesčiais, savanoriams sukursime galimybes dirbti kartu su kitų programų veiklomis, integraliai veiklą vykdyti
Instititute, vystyti savo asmenines iniciatyvas. Savanoriai dirbs su Media4Change ir Visi skirtingi visi lygūs programa.
Numatomomis veiklomis siekiama skatinti ir skleisti etišką, su žmogaus teisėmis susijusią informaciją žmogaus teisių
klausimais. Savanoris padės organizuojant etiškos ir į žmogaus teises nukreiptos žurnalistikos mokymus, rūpinsis
informacijos sklaida, dalyvaujančių žurnalistų veiklos monitoringu, visuomenės informavimu ir atliktų žurnalistinių tyrimų
sklaida. Taip pat dirbs tiesiogiai su pažeidžiamomis grupėmis, kurios dalyvauja Instituto Visi skirtingi visi lygūs programoje
„Gyvoji Biblioteka”. Kartu organizuodamas renginius, savanoris turės galimybę iš arčiau pažinti skirtingas grupes, kurių
atžvilgiu Lietuvoje ir neretai Europos sąjungoje yra atsiradusi didelė socialinė distancija. Savanoris plėtos galimas
partnerystes su Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis organizacijos. Taip pat prisidės prie socialinės integracijo
pažeidžiamoms visuomenės grupėms plėtojimo.