Projekto „Laukiamas: iš svetur“ pabaiga

 

Nuo 2021 m. birželio mėn., vienerius metus dirbome su projektu „Laukiamas: iš svetur“ (Welcome: from abroad). Šis projektas bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 (ES) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Mūsų darbo tikslas – bendruomenių įsitraukimo ir pažinimo skatinimas organizuojant bendruomenines iniciatyvas, integruojant į bendruomenes trečiųjų šalių piliečius, ypatingai pabėgėlius bei prieglobsčio prašytojus Lietuvoje.

Per šiuos metus projekto dėka buvo nuveikta ir pasiekta daug,  projekto pradžioje užsibrėžtas tikslas buvo įgyvendintas su kaupu.

 •         Prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai bei kiti trečiųjų šalių piliečiai buvo įtraukiami į savanoriškas veiklas, kartu su Gyvosios bibliotekos bendruomene ir ne tik. Daugelis projekto dalyvių iki šiol savanoriauja kartu su mumis, dalinasi savo patirtimis, konsultuoja kitus tikslinės grupės atstovus, padeda jiems spręsti problemas, su kuriomis susiduria integracijos į lietuvių bendruomenę procese. Tokiu būdu jie jaučiasi atsakingi ne tik už savo integracijos į bendruomenę procesą, bet prisideda ir prie kitų užsieniečių gerovės užtikrinimo.

 

 •         Organizuoti įžanginiai integracijos mokymai trečiųjų šalių piliečiams. Parengta 12 temų mokymų programa, suorganizuotos 3 mokymų grupės. Rengtos grupinės konsultacijos buvo paremtos neformaliais ugdymo metodais, nukreiptos į emocinį atsparumą ir savigarbos stiprinimą, vedamos taikant psichoterapijos principus.

 

 •         Projekto dalyviai dalyvavo ir iki šiol sutinka dalyvauti ugdomuosiuose renginiuose bendruomenėse, su lietuviais savanoriais užmezga ir palaiko socialinius ryšius.

 

 •         Per šiuos metu organizavome tęstines konsultacijas, kurių metu trečiųjų šalių piliečius supažindinome su dažniausiai pasitaikančių integracijos iššūkių sprendimais. Apkalbėjome daug temų, nuo socialinių paslaugų teikimo iki lietuvių istorijos pamokų. Tai sudarė palankesnes sąlygas užsieniečiams suvokti Lietuvoje galiojančias normas bei pasijausti bendruomenės dalimi.

 

 •         Organizavome neformaliais principais grįstus mokymus bendruomenių viduje, kurių metu įgalinome bendruomenes nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis ir megzti pozityvius santykius su užsieniečiais Lietuvoje. Tai turi tęstinį poveikį, nes mokymuose dalyvavę bendruomenės nariai, toliau skleidžia pozityvią žinią apie diskriminuojamas socialines grupes ir didina toleranciją joms.

 

 •         Sukūrėme trumpus video filmukus, kuriuose patys užsieniečiai dalinasi savo asmenine patirtimi – su kokiomis problemomis susidūrė siekdami integruotis į bendruomenę ir kaip šias problemas įveikia. Filmukus galima peržiūrėti Gyvosios bibliotekos kanale Youtube arba „Visi skirtingi – visi lygūs“ internetiniame puslapyje.

 

Pasiektais rezultatai labai džiaugiamės, nes jaučiame, kad padėjome projekto dalyviams sėkmingiau ir greičiau integruotis į Lietuvos visuomenę ir pramynėme kelią tolerancijos didėjimui migrantų atžvilgiu. Šis ar panašūs projektai nėra tik sausas tikslas – tai gyvenimai. Tokių priemonių, kurias įgyvendinome per šiuos metus projekto dėka, komplekso taikymas užtikrino sėkmingesnę migrantų integraciją į Lietuvos priimančias bendruomenes, įgalina pačius migrantus savarankiškai imtis atsakomybės bei iniciatyvos užtikrinant savo bei savo šeimos narių gerovę bei padeda jaustis neatskiriama bendruomenės dalimi.

 

Integraciją skatinančių video filmukų nuorodos:

 • Challenges in another country: https://youtu.be/iO9KyDTsh8I
 • A day with a different people in Lithuania: https://youtu.be/uH8JU9xgdQk
 • 2022- the dream of anew life: https://youtu.be/C9VUvqHT6pM
 • Integration story Valeriia: https://www.youtube.com/watch?v=EdfX8zkLJd0
 • Integration story – Zan: https://youtu.be/4m4PWPf7zdE
 • Integration story – Abdalla: https://youtu.be/uxMVH7NX1aI
 • integration story – Zlata: https://youtu.be/mdJ-Wd9fcQk

 

\"\"