VAIKO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKA 

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas siekia apsaugoti vaikus nuo smurto, prievartos, išnaudojimo ir nepriežiūros. Šiam tikslui pasiekti vykdomos prevencinės ir intervencinės veiklos, kaip atsakas į galimus vaikų teisių pažeidimus. Taikant skirtingas vaikų apsaugos priemones remiamasi esamais pajėgumais ir stiprinamas pasirengimas prieš ištinkant krizei. Taikomos prevencinės ir intervencinės priemonės padeda palaikyti vaikų, šeimų ir bendruomenių fizinę ir emocinę sveikatą, orumą ir gerovę humanitarinių krizių metu. Vaiko saugumo užtikrinimo politika remiasi tarptautine žmogaus teisių teise, humanitarine teise, pabėgėlių teise, Vaiko teisių konvencija.

 

Vaiko saugumo užtikrinimo politika remiasi vaiko teise į visišką apsaugą ir galimybę naudotis savo žmogaus teisėmis be diskriminacijos ir grindžiama vaiko gerovę užtikrinančiais principais:

 • išgyvenimas ir tobulėjimas
 • nediskriminavimas ir įtraukimas
 • vaikų dalyvavaimas
 • vaiko interesai
 • vaikų saugumo, orumo ir teisių užtikrinimas, vengiant daryti didesnę žalą
 • užtikrinama galimybė visiems vaikams galimybė gauti nešališką pagalbą pagal poreikį ir be diskriminacijos
 • pagalba atsigaunant nuo grasinimų ar realaus smurto psichologinių padarinių, prievartos ar sužalojimų
 • pagalba reikalaujant ir užtikrinant vaiko teisių
 • prisidėjimas prie vaikų apsaugos sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo
 • stiprinamas vaikų atsparumas humanitarinėms krizėms
 • paslaugų prieinamumas ir paslaugų mobilumas.

 

Vaikas – bet kuris asmuo, jaunesnis nei 18 metų (ankstyva vaikystė, vidurinioji vaikystė, paauglystė). Prevencinėmis ir intervencinėmis veiklomis skatinamas visų lyčių, amžiaus ir negalią turinčių vaikų (vaikia, kurie turi ilgalaikių fizinių, psichosocialinių, intelektinių ar jutiminių (regos ir klausos) sutrikimų įtraukimas. Veiklos yra pritaikomos prie besikeičiančių vaikų poreikių ir gebėjimų. Vaikai gali save tapatinti su įvairia seksualine orientacija, lytine tapatybe/raiška ar skesualinėmis savybėmis. Vaikai gali atstovauti skirtingus socialinius ir kultūrinius sluoksnius. Vaikai gali gyventi šeimose ar įvairiose vaikų globos įstaigose/instutucijose. Vaikams, kuriem gręsia ypatingas pavojus, gali prireikti specializuotos pagalbos arba intervencijos. Vaikai, kaip socialinė grupė, susiduria su ypatingai dideliu pažeidžiamumu ir jiems gali grėsti papildoma, specifinė rizika. Faktoriai, galintys lemti ypatingą pažeidžiamumą:

 • nelydimi ar atskirti nepilnamečiai
 • nustatyta intelekto ar fizinė negalia
 • vieniši tėvai
 • tėvai nesudarę santuokos
 • patyrę seksualinį smurtą
 • buvę užverbuoti
 • atstovauja LGBTQI bendruomenę
 • neturi nuolatinės gyvenamosios vietos
 • galimos prekybos žmonėmis aukos.

 

Sprendžiant su vaiko gerove susijusias problemas, atsižvelgiama, kad vienas pažeidžiamumas gali lemti kitą pažeidžiamumą. Todėl laikomasis sisteminio požiūrio:

 • nustatomos pagrindinės priežastys
 • padedama rasti galimus atsakymus
 • stiprinama pagalab bendruomenės kontekstu 
 • taikomas tarpinstitucinio bendradarbiavimo metodas
 • vykdomos prevencinės ir intervencinės priemonės
 • bendradarbiaujama su visais galimai susijusiais veikėjais. 

 

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos instituto “Visi skirtingi visi lygūs” programa dirba žmogaus teisių apsaugos srityje: su bendruomenėmis, šeimomis bei vaikais. Psichosocialinė pagalba teikiama socialiai pažeidžiamoms šeimoms, šeimoms, kuriose bent vienas iš narių yra padarę teisės normų pažeidimus, vaikams ir suaugusiems, kurie auga arba augo vaikų globos institucijoje, prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams bei kitiems pažeidžiamiems užsieniečiams, šeimoms, kurios susiduria su smurto artimoje aplinkoje grėsme, vaikams, kurie patiria pagrįstą riziką iškristi iš švietimo sistemos ar niekur nedirba ir nesimoko, jauniems žmonėms ir kitoms socialiai pažeidžiamoms tikslinėms grupėms. Prevencinės ir intervencinės priemonės skirtos būsimiems ir esamiems tėvams siekiant palaikyti rūpestingą vaikų ir tėvų ar kitų globėjų bendravimą, taip pat ir vaikams mažinant diskriminacijos ar smurto riziką. Vaiko apsaugos propagavimas bendruomeninėse veiklose didina vaikų, šeimų ir bendruomenių informuotumą apie aplinkos įtaką vaiko gerovei ir vystymuisi. Taikomos intervencinės programos, kurios gali padidinti vaikų atsparumą potencialioms ir esamoms aplinkos krizėms.

 

Programoje taikomomis vaiko saugumo užtikrinimo politikos priemonėmis siekiama užkirsti kelią:

 • vaikų išnaudojimui (seksualinio išnaudojimo, vaikų darbo ar vaikų įtraukimo į nusikalstamas veiklas)
 • mokyklos nebaigimui
 • prekybai vaikais
 • diskriminacijai ar socialinei/kultūrinei izoliacijai
 • mažinti rizikas susijusias su lytimi ar seksualine tapatybe, mažinti lyčių galios santykių įtaką
 • viešųjų paslaugų neprieinamumui

 

Prevencija – veiksmai, skirti užkirtsi galimos žalos kelią vaikams. Intervencija – veiksmai, atsižvelgiant į jau nuskriaustų vaikų poreikius. Abi priemonės papildo viena kitą. Prevencija sumažina arba pašalina rizikos veiksnius. Taip pat skatina apsauginius asmens, šeimos, bendruomenės bei visuomenės veiksnius. Gali sumažinti prievartą, nepriežiūrą, išnaudojimą ir smurtą. Prevencinės ir intervencinės priemonės gali būti įgyvendinamos bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ar instutucijomis, siekiant visapusiškai patenkinti vaikų poreikius.

 

Taikomos prevencinės ir intervencinės veiklos padeda užtikrinti geriausius vaiko interesus, atsižvelgiant į vaiko individualiuosius poreikius ir į vaiko poreikius atsižvelgiama pirmiausiai. Priimant sprendimus, susijusius su vaiko gerove, atsižvelgiama į sprendimo poveikį vaiko gerovei. Geriausi vaiko interesų principai reguliariai iš naujo vertinami. 

 

Matavimas. Visi rodikliai apie vaikus skirstomi pagal lytį, amžių, negalią ir kitus svarbius įvairovės veiksnius. 

 

Vaiko saugumo užtikrinimo politika taikoma visiems su organizacija susijusiems fiziniams asmenims: organizacijos dalininkams, darbuotojams, specialistams teikiantiems paslaugas pagal paslaugų pirkimo sutartį, savanoriams bei bendradarbiaujančioms organizacijoms ar institucijoms, sprendžiant vaikų saugumo klausimus.

 

Specialistai, teikiantys prevencines ir intervencines paslaugas žino savo vertybes, įsitikinimus ir nesąmoningus nusistatymus apie vaikystę ir veiko bei šeimos vaidmenis ir tai padeda išvengti tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos ar atskirties sprendžiant kiekvieno paslaugos gavėjo individualias problemas. Specialistai stebi ir nustato esamus ir naujus diskirminacijos, galios ir atskirties modelius bei sprendžia juos teikiant psichosocialinę pagalbą. Specialistai skatina ir sudaro sąlygas vaikams aktyviai dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos vaikams. Skatinant dalyvavimą laikomasi žmogaus teisių įsipareigojimų. Skatinant dalyvavimą ugdoma vaikų viltis, o tai įgalina vaikus galvoti apie teigiamų pokyčių galimybes. Vaikai siekia teigiamų pokyčių, įsitraukdami į sprendimų priėmimą pagal besivystančius gebėjimus ir savarankiškumą. Atsakomybė ir sprendimų priėmimas padeda vaikams ugdyti priklausymo ir teisingumo jausmą, dalyvavimas stiprina atsakomybę. Dalyvavimas visuomet yra savanoriškas ir gavus informuotą vaikų tėvų / globėjų sutikimą. Specialistai nuolatos domisi naujausiais tyrimais, susujusiais su psichosocialinių paslaugų teikimu pažeidžiamime svaikams bei jų efektyvumu. Domisi žiniomis apie visų laukiamą elgesį ir socialines / kultūrines normas. Specialistai, teikiantys pagalbą vaikams, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra pristatę neteistumo pažymas ir turi teisę teikti pagalbos priemones nepilnamečiams. 

 

Pagalba teikiama aplinkoje, kuri nesukelia fizinio pavojaus, smurto ar prievartos grėsmės. Užtikrinamas vaiko asmens duomenų konfidencialumas. Gaunamas informuotas tėvų / globėjų sutikimas sprendžiant bet kokius jautrius klausimus. Užtikrinamas tarpžinybinių duomenų apsaugos standartų laikymasis renkant ir dalijantis informacija apie vaikus. Vadovaujamasi bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu ir programos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Vykdomas sistemingas prevencinių ir intervencinių veiklų stebėjimas. Įtariant pažeidimus, vadovaujantis vaikų apsaugos procedūrmis ir mechanizmais, imamasi žingsnių siekiant panaikinti galimą grėsmę vaiko saugumui. Teikiant psichosocialinės pagalbos paslaugas migrantams, užtikrinamas kalbos ir kultūros supratimas. 

 

Siekiant vaikams ir šeimoms padėti reikalauti savo teisių:

 • teikiama informacija
 • pagalba rengiant dokumenus
 • pagalba identifikuojant sprendimus
 • teikiama parama kitiems, padedantiems reikalauti vaiko teisių.