Jaunimas nemano, kad šešiolikmečiai turėtų balsuoti rinkimuose

Visą sausio mėnesį vykusios konsultacijos su jaunimu rezultatai parodė, kad nereikia balsavimo rinkimuose teisę suteikti jaunesniems, nei 18 m. asmenims. Jauni žmonės teigia, kad pirmiausia reiktų skatinti jaunimą domėtis demokratiniais šalies procesais, o ne tikėtis iniciatyvos iš valdžios atstovų. Anot dalyvavusių apklausoje bei konsultacijose, jaunimui trūksta pilietiškumo, sąmoningumo bei žinių apie šalies valdymą, partijų veiklą. 
Į klausimą, kas turėtų paskatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą šalies ir Europos demokratiniuose procesuose, respondentai atsakė, kad renkamų asmenų amžiaus mažinimas bei jaunimui aktualių problemų įtraukimas į partijų programas, didesnis valdžios dėmesys jaunimui, daugiau viešumo bei skaidrumo politinių partijų veikloje, daugiau galimybių tiesiogiai bendrauti su kandidatais būtų tinkamos priemonės, tačiau kaip pačią tinkamiausią aktyvumui rinkimuose skatinti priemonę jaunimas įvardino galimybę balsuoti internetu. 
Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad jaunimas aktyviausiai dalyvauja šalies Prezidento ir vietos savivaldos rinkimuose. 
 
Respondentų nuomone, siekiant skatinti jaunimo kūrybiškumą, inovatyvias kompetencijas ir talentus, reikia keisti mokyklų ugdymo programas, labiau skatinant ne mokymąsi atmintinai, o kūrybišką ir inovatyvų mąstymą, sudaryti sąlygas kuo daugiau žmonių įtraukti į neformalaus ugdymo veiklas (jaunimo organizacijas, būrelius po pamokų, muzikos, dailės, sporto mokyklas ir kt.) bei sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti stažuotėse kūrybiškomis ir inovatyviomis pripažintose įstaigose ir įmonėse. 
 
Metų pradžioje vykusi konsultacija – Europos Sąjungos (ES) struktūrinio dialogo dalis, kurios metu jaunimas tiesiogiai dalyvauja ES sprendimų priėmimo procesuose ir išsako savo nuomonę tuo metu pirmininkaujančios šalies pateiktais klausimais. Šį kartą vykusios konsultacijos metu jauni žmonės tiesioginių ir internetinių apklausų būdu atsakinėjo į 2012 m. pirmąjį pusmetį ES pirmininkaujančios Danijos pateiktus klausimus apie jaunų žmonių dalyvavimą. Tiesioginėse bei internetinėje konsultacijose dalyvavo 670 jaunų (14-29 m.) žmonių, daugiausia iš Vilniaus ir mažesniųjų Lietuvos miestų. Konsultacijos vyko visose ES valstybėse, vėliau apklausų rezultatai bus apibendrinti ir pateikti svarstyti pirmininkaujančiai valstybei.
 
Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais informacija