Europarlamentaras Leonidas Donskis apie kastinę diskriminaciją

Liepos 8 -tą dieną Briuselyje Europos Parlamento Vystymosi komiteto posėdyje, Leonidas Donskis pasisakė dėl kastinės diskriminacijos ir išreiškė susirūpinimą dėl pernelyg menko dėmesio skiriamo šiai problemai nagrinėti ir spręsti ES ir tarptautiniu mąstu. Savo pranešime, L.Donskis pabrėžė, jog kastinės diskriminacijos problemos negali būti ignoruojamos, o privalo būti sprendžiamos kartu su rasinės, etninės, religinės, lyties ar seksualinės orientacijos diskriminacijos problemomis. Savo Facebook puslapyje, europarlamentaras praneša, apie Europos Parlamente šiuo metu rengiamą rezoliuciją kastinės diskriminacijos tema, bei apie artėjantį balsavimą plenarinėje sesijoje jau šį rudenį.

Leonido Donskio pranešimas dėl kastinės diskriminacijos EP Vystymosi komiteto posėdyje:

http://www.youtube.com/watch?v=Xyadld1cZkk

 

Dalitai ir žmogaus teisės Indijoje

Apie 260 milijonų žmonių Pietų Azijoje kenčia nuo susiskirstymo į kastas. Daugiausia žemiausios kastos atstovų, kurie dar yra vadinami neliečiamaisiais, dievo vaikais, penktąja kasta arba dalitais, gyvena Indijoje, kur sudaro 16 procentų visų gyventojų. Nors šioje šalyje diskriminacija kastų pagrindu buvo uždrausta dar 1950  metais šalies konstitucijoje, tačiau realybėje labai dažnai sutinkamos dalitų diskriminacijos apraiškos. Neliečiamieji Indijoje kenčia nuo išprievartavimų, vagysčių, smurto ir yra dažnos žmogžudysčių ir prekybos žmonėmis aukos. Vietos teisinės institucijos ir pareigūnai neretai ignoruoja arba vilkina tyrimus dėl nusikaltimų prieš penktosios kastos atstovus, tokiu būdu leisdami kastinės diskriminacijos sistemai ir toliau sėkmingai egzistuoti. Ne gana to, prieš dalitus nuolatos vykdoma žmogaus orumą menkinanti diskriminacija – jiems draudžiama įeiti į šventyklas, viešąsias vietas, bei naudotis viešuoju transportu kartu su aukštesniųjų kastų atstovais, neleidžiama balsuoti. Dalitų vaikai patiria diskriminaciją mokyklose ir jiems dažniausiai nėra užtikrinta medicininė pagalba ir vandens bei maisto tiekimas. Pagal tradicinę hierarchinę kastų sistemą, žemiausios kastos atstovai yra žymimi mažiausiu ‘švarumo’ laipsniu, todėl jie yra verčiami dirbti pačius purviniausius darbus – tokius kaip tualetų valymas be jokių priemonių ir įrankių. Tokia kastų sistema Indijoje bei kitose Pietų Azijos ir Afrikos šalyse pažeidžiau universalius žmogaus teisių principus – nediskriminavimo, lygybės ir orumo. 

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES politika kastinės diskriminacijos atžvilgiu

Kastinės diskriminacijos problemai spręsti trūksta ilgalaikio ir produktyvaus tarptautinio dėmesio. Šiuo klausimu nėra aktyvi ir Europos Sąjunga, kuri įprastai pasisako ir veikia ginant žmogaus teises ir demokratiškąsias vertybes visame pasaulyje. 2007–aisiais metais Europos Parlamente buvo priimta rezoliucija dėl dalitų žmogaus teisių padėties Indijoje, tačiau efektyvios priemonės siekiant panaikinti kastinę diskriminaciją nebuvo sukurtos, todėl dalitų situacija ir padėtis Indijoje menkai pasikeitė. Anot Leonido Donskio Indijos dalitų diskriminacijos klausimas yra vangiai svarstomas dėl ES ir Indijos vykdomų laisvosios prekybos susitarimų. Tokiu būdu žmogaus teisių svarbą užgožia gerų ekonominių santykių palaikymo su Indija siekis. Vis dėlto šiandien Europos Parlamente jau yra pradėta rengti rezoliucija spręsti kastinės diskriminacijos klausimams, kurioje turėtų būti sukurta ES politika reikalinga siekiant efektyviai panaikinti diskriminaciją kastų pagrindu.

 

Daugiau informacijos apie kastinę diskriminaciją End Caste Discrimination (https://www.facebook.com/endcaste ) Facebook puslapyje arba internetiniame puslapyje (http://endcaste.com ).

 

Šaltiniai:

Leonido Donskio asmeninis tinklapis: http://www.donskis.lt/p/lt/1/1_/596

ES ‘Dalitų žmogaus teisių padėtis Indijoje’ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:250E:0087:0089:LT:PDF

EP parlamentiniai klausimai: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-007293+0+DOC+XML+V0//LT

Leonido Donskio Facebook puslapis: https://www.facebook.com/ldonskis