Laukiamas: iš svetur

\"\"

Dažnai girdime klausimus – ar migrantus reikia integruoti į bendruomenę, ar migrantai turi integruotis į bendruomenę? Mes manome, kad reikia kurti palankias sąlygas, mažinti baimes, kylančias iš nežinojimo ir padėti migrantams suprasti mus bei sudaryti sąlygas lietuviams pažinti migrantams. Todėl jau nuo kito mėnesio startuojame su bendruomenių įsitraukimą ir pažinimą skatinančiu projektu Nr. PMIF-2.1.6-K-01-002 „Laukiamas: iš svetur“, kuris bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 (ES) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektu „Laukiamas: iš svetur“ siekiama skatinti trečiųjų šalių piliečių, ypatingai pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų Lietuvoje, integraciją į bendruomenes, mažinti socialinę atskirtį per organizuojamas bendruomenines iniciatyvas. Siekdami šio tikslo:

  • Organizuosime tęstines konsultacijas, kurių metu trečiųjų šalių piliečius supažindinsime su dažniausiai pasitaikančių integracijos iššūkių sprendimu ir juos paskatinsime įstraukti bei būti aktyviais sprendimų priėmėjais. Dažniausiai pasitaikantys integracijos iššūkiai: vaikų priežiūra, moterų teisės, medicinos paslaugų prieinamumas, socialinių paslaugų prieinamumas, švietimo paslaugų prieinamumas, dalyvavimas ar organizavimas bendrų renginių su priimančia bendruomene ir pan. Grupinės konsultacijos bus paremtos neformaliais ugdymo metodais, nukreiptos į emocinį atsparumą ir savigarbos stiprinimą, vedamos taikant psichoterapijos principus. Tai sudarys palankesnes sąlygas užsieniečiams suvokti Lietuvoje galiojančias normas, įgalins imtis iniciatyvos užtikrinant savo ir savo šeimos teises bei jaučiantis bendruomenės dalimi.
  • Organizuosime neformaliais principais pagrįstus mokymus bendruomenių viduje, kurių metu sieksime įgalinti  bendruomenes nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis ir megzti pozityvius santykius su užsieniečiais Lietuvoje. Pastebėta, kad sudarius saugaus pokalbio ir dalinimosi abipuse patirtimi sąlygas, užsimezga pozityvūs santykiai tarp skirtingas socialines grupes atstovaujančių asmenų. Naudojami metodai turi tęstinį poveikį, nes mokymuose dalyvavę bendruomenės nariai, toliau skleidžia pozityvią žinią apie diskriminuojamas socialines grupes.
  • Skatinsime savanorystę tikslinės grupės atstovų integracijos vietos lygmeniu srityje. Prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai bei kiti trečiųjų šalių piliečiai bus įtraukiami į savanoriškas veiklas, kurių metu dalinsis savo patirtimis, konsultuos kitus tikslinės grupės atstovus, padės jiems spręsti problemas, su kuriomis susiduria integracijos į bendruomenę procese. Savanoriai įtraukiami į „Gyvosios bibliotekos“ savanorių bendruomenę, dalyvauja ugdomuosiuose renginiuose bendruomenėse, su lietuviais savanoriais užmezga ir palaiko socialinius ryšius. Tokiu būdu jiems sudaromos sąlygos jaustis atsakingiems ne tik už savo integracijos į bendruomenę procesą, bet prisidėti ir prie kitų užsieniečių gerovės užtikrinimo.
  • Galutiausiai apjungus visų projektinių veiklų rezultatus, sukursime šešs trumpus video filmukus, kuriuose patys užsieniečiai dalinsis savo asmenine patirtimis –su kokiomis problemomis susiduria siekdami integruotis į bendruomenę ir kaip juos įveikia. Video medžiaga bus talpinama www.visiskirtingivisilygus.lt internetiniame puslapyje su atvira prieiga. Kitiems TŠP piliečiams, atvykusiems į Lietuvą, ir po projekto vykdymo bus sudaromos sąlygos susipažinti su sėkmingais integracijos pavyzdžiais bei išgirsti patarimų dėl sėkmingos integracijos.

Įgyvendinant pasirinktas priemones, bus įtvirtinama užsieniečių integracija Lietuvos priimančiose bendruomenėse. Bus sudaromos sąlygos užsieniečiams įsisavinti skirtingomis kultūrinėmis nuostatomis pagrįstas socialines bei teisines normas, bus ugdomas Lietuvos bendruomenių gebėjimas nesivadovauti neigiamomis išankstinėmis nuostatomis mezgant santykius su trečiųjų šalių piliečiais. Migrantai bus skatinami įsitraukti į savanoriškas veiklas ir tapti savanorių bendruomenės dalimi. Savanoriai įsitrauks į visuomenės edukacines veiklas.Tokių priemonių komplekso taikymas užtikrina sėkmingesnę migrantų integraciją į Lietuvos priimančias bendruomenes, įgalina pačius savarankiškai imtis atsakomybės bei iniciatyvos užtikrinant savo bei savo šeimos narių gerovę, bei jaučiantis neatskiriama bendruomenės dalimi.

Projektas įgyvendinamas iki 2020 metų birželio mėn.