Projektas: Nacionalinių NVO vaidmens stiprinimas teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant savanoriškos veiklos plėtrą regionuose

2022 metais pasirašyta sutartis su Socialinės pagalbos ir priežiūros departamentu dėl projekto \”Nacionalinių NVO vaidmens stiprinimas teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant savanoriškos veiklos plėtrą regionuose\” veiklų įgyvendinimo. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Projekto pabaiga – 2022-12-31.

Projektu siekiama gerinti organizacijos kuriamų viešųjų paslaugų teikimo modelių kokybę, didinti darbo efektyvumą kuriant teikiamų paslaugų tvarumo modelius ir plėsti vykdomų savanoriškų veiklų organizavimą.

Projekto uždaviniai:

1. Užtikrinti į tikslinės grupės poreikių tenkinimą orientuotų kokybiškų palydėjimo paslaugų nuteistiesiems organizavimą ir inicijuoti finansiškai tvaraus, socialinio verslo principais grindžiamo, paslaugų teikimo modelio taikymą.

2. Užtikrinti organizacijos savanoriškos veiklos vadybą įgyvendinant “Gyvosios bibliotekos” metodą bei stiprinti NVO atstovų gebėjimus į savanoriškas veiklas įtraukti žmones, atstovaujančius socialinę atskirtį patiriančias visuomenės grupes.

3. Socialinių paslaugų senjorams kokybės gerinimas, apjungiant pozityvią senatvę kuriančius partnerius ir stiprinant organizacijos kompetencijas.

Projekto veiklos fokusuotos į tris pagrindines organizacijos veiklas:
1. Palydėjimo modelio taikymas dirbant su laisvės atėmimo bausme nuteistais asmenimis atliepiant tikslinės grupės socialinės pagalbos organizavimo poreikį, atliekant ekonominio paslaugos teikimo analizę bei kuriant efektyvaus ir tvaraus socialinės pagalbos organizavimo modelį taikant socialinio verslo priemones. Inicijuojant socialinio verslo modelio diegimą teikiant viešąsias paslaugas nuteistiesiems bus atliekama Visagino regiono sėkmingos integracijos veiksnių analizė bei sukuriamas co-housingo modelis taikant socialinio verslo principus, kuris pristatomas 5 savivaldybėms bei Kalėjimų departamentui ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Taip pat įtvirtinamas NVO teikiamų paslaugų žinomumas įgyvendinant viešinimo priemones.
2. Savanoriškomis veiklomis grindžiamos „Gyvosios bibliotekos” programos veiklų plėtojimas gerinant savanoriškų veiklų organizavimo kokybę organizacijoje bei didinant kitų NVO galimybes į savanoriškas veiklas įtraukti asmenis, kurie paprastai tampa viešųjų paslaugų gavėjais. Įgyvendinant šią veiklą bus parengiama ir praktiškai taikoma savanorystės strategija organizacijoje, kuri apims savanorių paieškos ir atrankos priemones, savanorių mokymų metodiką, savanorių motyvavimo priemones. Sukaupta patirtimi, žiniomis bei metodinėmis priemonėmis bus dalijamasi su NVO atstovais, didinant jų galimybes į veiklas įtraukti savanorius iš įvairių socialinių grupių. Bus organizuojami mokymai viešųjų paslaugų teikėjams dėl paslaugų teikimo nesivadovaujant stereotipais ar neigiamomis išankstinėmis nuostatomis. Su viešąsias paslaugas teikiančiais specialistais bus dalinamasi patirtimi, kaip teikti socialines paslaugas asmenims įgalinant juos tapti savarankiškai ir prisiimti daugiau atsakomybės už savo gerovę, taikant savanoriškos veiklos principus.
3. Senjorams skirtų viešųjų socialinių paslaugų kokybę įrodo paslaugas gaunančių asmenų pokyčiai kasdienėje veikloje – padidėjęs savarankiškumas, užtikrinti savirealizacijos, socializacijos poreikiai. Šiuo metu didžioji dauguma Lietuvoje teikiamų paslaugų senjorams apsiriboja fizinių poreikių užtikrinimu, o tai neskatina asmenų gyvenimo kokybės gerėjimo. Projekto metu bus apjungtos organizacijos, kurios atstovaus pozityvios senatvės kūrimą ir ją skatins. Įgyvendinus projektines veiklas sustiprės organizacijos kaip socialinio partnerio pozicija teikiant į tikslinės grupės poreikius orientuotas viešąsias paslaugas bei padidės teikiamų paslaugų kokybė, organizacija sustiprės kaip institucija tiek teikdamas jau esamas paslaugas, tiek taikydama inovacijas.
\"\"